George Sparks (Epsilon Beta / Eta Omicron) 1950-2020